REGULAMIN PROJEKTU

 

Organizator:

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

 

§ 1.

[Cele Akcji]

 

Celem Akcji jest pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z wyświetlania reklam oraz składek wnoszonych w ramach programu Wirtualnej Adopcji przeznaczanych na poprawę bytu zwierząt pozostających w schroniskach dla bezdomnych, bezpańskich zwierząt oraz na zwierzęta pozostające pod opieką Organizatora w ramach jego działalności Statutowej.

 

 

§ 2.

[Zasady pozyskiwania środków finansowych z tytułu wyświetlania reklam]

 

 1. Organizator odpłatnie udostępnia na stronie internetowej www.pmiska.pl zwanej dalej Witryną miejsce reklamowe w ramach programu Google AdSense.
 2. Każde wejście na Witrynę i kliknięcie w symbol miski jest równoznaczne z wyświetleniem reklam oraz uzyskaniem przez Organizatora środków finansowych.
 3. Zasady pozyskiwania środków finansowych z tytułu wyświetlania reklam w Witrynie określają warunki korzystania z usługi Google AdSense.

 

 

§ 3.

[Zasady funkcjonowania Wirtualnej Adopcji]

 

 1. Wirtualna Adopcja polega na umożliwieniu użytkownikowi Witryny, zwanym dalej Wirtualnym Opiekunem, adopcji zwierzęcia na odległość.
 2. Aby dokonać Wirtualnej Adopcji zwierzęcia należy wysłać zgłoszenie znajdujące się na Witrynie oraz wpłacać miesięczną składkę w wysokości 5 złotych lub jej wielokrotności na rachunek Organizatora.
 3. Wirtualny Opiekun może uczestniczyć w więcej niż jednej Wirtualnej Adopcji.
 4. Środki uzyskane przez wirtualną adopcję Organizator rozdysponuje według potrzeb zgłaszanych do Organizatora.
 5. Wirtualny Opiekun może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie Wirtualnej Adopcji.
 6. Nieuiszczanie wpłat przez 3 miesiące z rzędu uznaje się za rezygnację z uczestnictwa w programie Wirtualnej Adopcji.

 

 

§ 4.

[Sposób przeznaczenia uzyskanych środków finansowych]

 

 1. Środki finansowe uzyskane w ramach Akcji z tytułu wyświetlania reklam będą kierowane na rachunek bankowy Organizatora, który będzie je przeznaczał na pomoc finansową i materialną dla schronisk dla zwierząt oraz na zwierzęta pozostające pod opieką Organizatora w ramach jego działalności Statutowej.
 2. Środki finansowe uzyskane ze składek wnoszonych w ramach Akcji Wirtualnej Adopcji będą kierowane na rachunek bankowy Organizatora, który będzie je przeznaczał na pomoc finansową i materialną zwierząt będących w potrzebie poprawy warunków bytu.
 3. Środki finansowe  kreślone w pkt 1 będą przeznaczane wyłącznie na produkty i usługi poprawiające standard opieki nad zwierzętami, w szczególności, na karmę, zabawki, klatki, wybiegi, maty ogrzewające, rachunki za prąd, itp.